آیین نامه شامل کلیه قوانین و چارچوب کلی فعالیتهای انجام شده در آکادمی زبان دیلماج است. مطالعه این آیین نامه برای کلیه زبان آموزان و والدین گرامی الزامیست چرا که در طول دوره آموزشی به سوالات و مواردی برخورد خواهید کرد که پاسخ آن قطعا در آیین نامه وجود دارد. از طرفی زبان آموز قبل از اولین ثبت نام خود در این مجموعه حتما باید آیین نامه را بصورت کامل مطالعه و پذیرش مفاد موجود در آن را به مسئول ثبت نام اعلام نماید چون عملا این آیین نامه بعنوان تعهدنامه پیش از ثبت نام در نظر گرفته خواهد شد.

آیین نامه را میتوانید از این صفحه دریافت نمایید.

dilmaj_admin