آیین نامه چیست؟

آیین نامه شامل کلیه قوانین و چارچوب کلی فعالیتهای انجام شده در آکادمی زبان دیلماج است. مطالعه این آیین نامه برای کلیه زبان آموزان و والدین گرامی الزامیست چرا که در طول دوره آموزشی به سوالات و مواردی برخورد خواهید کرد که پاسخ آن قطعا در آیین نامه وجود دارد. از طرفی زبان آموز