زبان آموز بدهکار در سیستم (با هر مبلغی که ثبت شده باشد) امکان شرکت در کلاسهای آنلاین و یا آزمون آنلاین را نخواهد داشت. امکان مشاهده فیلم ضبط شده جلسات نیز برای این زبان آموزان امکانپذیر نمیباشد.

dilmaj_admin