شهریه هر سال بر اساس بخشنامه منتشر شده از سمت اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز تعیین میگردد. باتوجه به اینکه شهریه سطوح مختلف متفاوت میباشد، بعد از مشاوره اولیه ثبت نام و تعیین سطح زبان آموز، شهریه خدمت شما اعلام خواهد شد.

dilmaj_admin