هر ترم 7 هفته / در هر هفته 3 جلسه 1:30 ساعته.

مجموعا در هر ترم 21 جلسه برگزار میگردد.

dilmaj_admin