بر اساس مصوبه سی صد و سی و نهمین جلسه شورای نظارت مرکزی در صورت انصراف زبان آموز قبل از شروع کلاسها آکادمی میتواند 20 درصد از شهریه پرداختی و بعد از شروع کلاسها تمام شهریه پرداختی را دریافت نماید و وجهی عودت داده نشود.

dilmaj_admin