خیر. اما نگران از دست دادن یک کلاس به هر دلیلی نباشید. تمامی جلسات آنلاین ضبط خواهند شد و شما میتوانید 24 ساعت پس از اتمام هر جلسه، فیلم ضبط شده آن جلسه را به مدت 10 روز، هرچند باری که نیاز بود مشاهده نمایید. (در جلسات حضوری هم  طبق چارت آموزشی، جلسات مرور وجود خواهد داشت)

dilmaj_admin