در صورت بروز مواردی مثل قطعی برق یا هر مشکل دیگر از طرف مدرس که سبب برگزار نشدن یک جلسه شود، به محض رفع مشکل موجود، جلسه جبرانی سریعا با هماهنگی مدیر آموزشی و اعلام قبلی برگزار خواهد شد.

dilmaj_admin