خیر. فقط زبان آموزانی که در سطح کتابهای Bright Idea ، Oxford Discover ، Oxford Future و English 900 مشغول به تحصیل هستند دارای امتحان میان ترم و پایان ترم خواهند بود. برای سطوح پایین تر امتحان سیستمی وجود ندارد ولی امتحانات کلاسی با توجه به سن و نوع آموزش توسط مدرس برگزار خواهد شد.

dilmaj_admin