خیر. بطور کلی تهیه کتاب در حال حاضر بعهده زبان آموز است. البته بهترین روشهای تهیه کتابها در ابتدای هر ترم اعلام خواهد شد.

dilmaj_admin