خیر. با توجه به تخصص هر مدرس برای تدریس سطوح مختلف، همیشه احتمال تغییر مدرس در کتابهای مختلف وجود خواهد داشت.

dilmaj_admin